روانشناسی شخصیت

اخبار اتفاقی

نظریه های عزت نفس
نظریه مازلو: مازلو در ساسله مراتب نیازها ودر سطح سوم احترام به خود یا عزت نفس را قرار می دهد که مشتمل بر تمایل  به شایستگی ، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت،اطمینان ،استقل
بیشتر بخوانید

اختلال شخصیت پارانویایی
اختلال شخصیت پارانویایی یک وضعیت مزمن و فراگیر است که مشخصه‌اش الگوهای مخرب فکری، رفتاری و کارکردی است و در بزرگسالی آغاز می‌شود. فرد مبتلا سرد، حسود، تودار، مرموز و جدی
بیشتر بخوانید