مطالب عمومی

مثلث خود مشغولي چيست؟
مثلث خود مشغولي چيست؟ رنجش و عصبانیت و ترس مثلث خود مشغولي را به وجود می‌آورند. خودمشغولی منشا، رنجش واکنش ما در برابر آن قسمت از گذشته‌مان است که مسایل طبق خواسته وروال
بیشتر بخوانید