مطالب عمومی

اخبار اتفاقی

آیا بخشش مفید است؟
بخشش تصمیمی آگاهانه برای رهایی از احساس خشم و غضب رخنه کرده در وجود شما نسبت به فردی که مرتکب اشتباهی شده، می باشد. بخشش سبب می شود احساسات منفی در فردی که بدی دیده رها ش
بیشتر بخوانید