مطالب عمومی

پنج اضطراب جنسی متداول
در علم روانشناسی اضطراب(Anxiety) را بدین صورت تعریف می کنند: پاسخی نامتناسب به تهدیدی ناشناخته؛ و آن را در مقابل ترس(Fear) می‌دانند که پاسخی است متناسب به تهدیدی شناخته ش
بیشتر بخوانید

افسردگی،دوست این روزهای ما!
افسردگی چیست؟ از افسردگی چه‌اندازه می‌دانیم؟ مرز میان افسرده بودن و غمگین بودن بهنجار کجاست؟ چرا افسردگی همراه برخی از افراد می‌شود؟ نقش فرد و اطرافیانش در ایجاد،بدتر شدن
بیشتر بخوانید