مطالب عمومی

قدرت فکر در تغییر سرنوشت
چرا شما دقیقاً در این لحظه، این صفحه را باز کرده اید و این مطلب را می خوانید؟ اگر خوب دقت کنید، متوجه می شوید که این یک سؤال مهم و اساسی در زندگی شماست. سؤالی که پیدا کرد
بیشتر بخوانید

مهارت های ده گانه زندگی
مهارت های ده گانه زندگی   خودآگاهی خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا در
بیشتر بخوانید

مثلث خود مشغولي چيست؟
مثلث خود مشغولي چيست؟ رنجش و عصبانیت و ترس مثلث خود مشغولي را به وجود می‌آورند. خودمشغولی منشا، رنجش واکنش ما در برابر آن قسمت از گذشته‌مان است که مسایل طبق خواسته وروال
بیشتر بخوانید