روانشناسی عمومی و بالینی

اخبار اتفاقی

درباره سندروم آشیانه خالی
 «از وقتی بچه‌ها به دنیا آمدند، آرزو می‌کردیم یک روز بزرگ شوند، ازدواج کنند، دانشگاه بروند. فکر می‌کردیم وقتی آن‌ها سروسامان بگیرند و به آرزوهای خود برسند، دیگر غمی نخواه
بیشتر بخوانید