روانشناسی عمومی و بالینی

فهرست خطاهاي شناختي
فهرست خطاهاي شناختي   ۱- ذهن خواني {مي داند آدم ها چه فكر مي كنند بي آن كه شواهد كافي در مورد افكاپ رشان داشته باشد.} ۲- پيش گويي {پيش بيني مي كند كه اوضاع بدتر خواه
بیشتر بخوانید

مثلث خود مشغولي چيست؟
مثلث خود مشغولي چيست؟ رنجش و عصبانیت و ترس مثلث خود مشغولي را به وجود می‌آورند. خودمشغولی منشا، رنجش واکنش ما در برابر آن قسمت از گذشته‌مان است که مسایل طبق خواسته وروال
بیشتر بخوانید