روانشناسی عمومی و بالینی

عذرخواهی کردن به روش ققنوس
دوباره اشتباهی مرتکب شده اید و دسته‌گلی به آب داده اید! قصد دارید عذرخواهی کنید اما دوست ندارید متهم و مقصر شناخته شوید. عذرخواهی کردن این را بدانید که عذرخواهی شما نباید
بیشتر بخوانید