مطالب تخصصی

فهرست خطاهاي شناختي
فهرست خطاهاي شناختي   ۱- ذهن خواني {مي داند آدم ها چه فكر مي كنند بي آن كه شواهد كافي در مورد افكاپ رشان داشته باشد.} ۲- پيش گويي {پيش بيني مي كند كه اوضاع بدتر خواه
بیشتر بخوانید