بیش فعالی ADHD
  • بیش فعالی ADHD

    بیش فعالی به معنای عملی «ADHD» یعنی «Attention deficit hyperactivity disorder» که معادل فارسی آن «بچه بی ...

    بیش فعالی به معنای عملی «ADHD» یعنی «Attention deficit hyperactivity disorder» که معادل فارسی آن «بچه بی دقت پرفعالیت» است. مهرداد نامدار روانشناس بالینی معتقد است: بیش فعالی بچه ها در این دوره و زمان ...

    بیشتر بخوانید