Anger Children
  • با ۳ سطح خشم در کودک آشنا شوید

    با ۳ سطح خشم در کودک آشنا شوید خشم در کودکان ناشی از ناکامی، غمگینی یا اضطراب است. در خور ذکر است که پا ک ...

    با ۳ سطح خشم در کودک آشنا شوید خشم در کودکان ناشی از ناکامی، غمگینی یا اضطراب است. در خور ذکر است که پا کوبیدن روی زمین نشان دهنده سطح پایین خشم، داد و فریاد کردن و پرت کردن اشیا نشان دهنده سطح متوسط ...

    بیشتر بخوانید