Kids With Cell Phones: Good or Bad
  • موبایل برای کودکان خوب یا بد

    موبایل برای کودکان خوب یا بد ؟ عمدتا مراجعین یکی از سوالهای شان این است که آقای نامدار موبایل برای فرزندم ...

    موبایل برای کودکان خوب یا بد ؟ عمدتا مراجعین یکی از سوالهای شان این است که آقای نامدار موبایل برای فرزندم بخرم یا خیر ؟ اگه اکثر دوستانش موبایل داشته باشند چه کنم ؟ آیا متهم به پدر و مادر بد یا سخت گی ...

    بیشتر بخوانید