Psychology and Aging
  • تغییر شکل دوستی ها در سی سالگی

    دهه دوم زندگی یعنی 20 سالگی، دورانی است که افراد معمولاً با افراد بیشتری دوست می‌شوند و تمایل دارند که بی ...

    دهه دوم زندگی یعنی 20 سالگی، دورانی است که افراد معمولاً با افراد بیشتری دوست می‌شوند و تمایل دارند که بیشترین اوقات خود را با آنها بگذرانند اما با ورود به دهه سوم یعنی 30 سالگی داستان به گونه دیگری م ...

    بیشتر بخوانید