چه کنیم تا رفتارهای ناخوشایند همسرمان کمتر آزارمان دهد؟

مهارتهای زندگی زناشویی

از پیشگویی کردن دست بردارید!

تصور کنيد همسرتان در ارتباط با شما آدم فراموشکاري است، او به صورت معمول تاريخ تولد شما، سالگرد ازدواج و يا مناسبتهايي از اين دست را فراموش ميکند، در عينحال قرارهايي که با شما دارد نيز پشت گوش انداخته و به عنوان مثال اگر قرار است با هم خريد برويد، ساعتي را که با شما قرار گذاشته فراموش کرده و با تأخير از راه ميرسد. در اين مواقع اگر کمي روي رفتار خود دقت کنيد متوجه ميشويد هر زمان که قراري با او داريد و يا مناسبت خاصي در راه است شما الگوي خاصي را طي ميکنيد. از ساعتها پيش، در ذهن خود مشغول تکرار ماجرايي هستيد که انتظارش را داريد؛ به احتمال زياد با خود فکر ميکنيد که او باز هم دير خواهد آمد، قرار را فراموش ميکند، تولد من را به کل از ياد برده و ... بهترین روانشناس رشت بهترین مشاور رشت

اين کار که به عنوان «نشخوار ذهنی» نيز ميتوان از آن ياد کرد، يکـي از کارهايي است که ميتواند آرامش شما را حسابي به هم بريزد. در واقع از ساعتها پيش از اينکه رويدادي ناخوشايند برايتـــان رخ دهد، سطح تنش و اضطراب را در خودتـــــان افــزايش داده و باعث ميشويد تا تحــــريکپذيريتـــــان افزايش يابد. در اين شرايط اگر همسرتان طبق انتظار شما به وعده خود عمل نکند و يا باز هم قراري را فراموش کند، عصبانيت و دلخوري شديدتري را تجربه خواهيد کرد، چرا که از نظر رواني پيش از اين رويداد، دچار فرسايش رواني شده بوديد. در عين حال اگر همسرتان مطابق انتظار شما نيز عمل نکند و به عنوان مثال دقيقاً طبق قرار عمل کند، شما لذت کمتري از اين رويداد خوشايند را تجربه کرده و به احتمال زياد برخورد شما نميتواند مشوق همسرتان براي تکرار اين رفتار باشد. اما راه چاره چيست؟ رفتارهای ناخوشایند همسرمان

اين بار که با همسرتان قراري داريد، سعي کنيد تا آنجا که ميتوانيد براي خود مشغوليتهاي گوناگوني تدارک ببينيد، به شکلي که فرصت چنداني براي فکرکردن و پيشگويي رفتار همسرتان را در چند ساعت آينده نداشته باشيد. اين راه ساده هر چند نميتواند باعث تغيير رفتار همسرتان شود اما مطمئن باشيد ميتواند به آرامش شما  کمک قابلتوجهي نمايد.

روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

 دست به تجربه بزنيد! روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

گاهي اوقــات برخي رفتارهاي ساده همسرمان تنها براي ما تبديل به رفتارهايي آزاردهنـده ميشود، آنقدر که اگر آن رفتار را براي دوستي تعريف کرده و نظر او را بخواهيم، به احتمال زياد به ما خواهد گفت که بيجهت حساسيت نشان ميدهيم و اين موضوع آنقدرها هم اهميت ندارد. به عنوان مثال ممکن است همسر ما در خميردندان را بعد از استفاده نبندد و همين مسئله ما را به شدت آشفته سازد و يا از ظرف ماست با قاشق خودش ماست بردارد و يا دائم آدامس خود را بترکاند. واقعيت اين است که اين رفتارهاي کوچک در واقعيت چندان اهميتي ندارند اما امان از وقتي که يکي از همسران روي يکي از آنها حساس شود. آن وقت با هر بار تکرار، آرامش خانه است که به کل از دست ميرود. اما چطور ميتوانيم از حساسيت خود در رابطه با چنين رفتارهاي کوچکي کم کنيم و به اندازه اهميت واقعي آنها تنها واکنش نشان دهيم؟ روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

رفتار ناخوشایند همسر

يکي از سادهترين راهها براي کمکردن حساسيت ميتواند تجربه همان رفتار ناخوشايند توسط خود ما باشد. شايد با خود فکر کنيد که امکان ندارد من کاري را که دور از نزاکت ميدانم انجام دهم. هرچند هيچکسي نميتواند شما را مجبور به انجام کاري که دوست نداريد بکند اما توجه داشته باشيد که گاهي اوقات تنها بعد از انجام همان کار است که ميتوانيم متوجه شويم چرا همسرمان آن کار را تکرار ميکند و همين نزديکشدن به دنياي همسر ميتواند باعث کمشدن حساسيت در ما باشد. به عنوان مثال تازه بعد از ترکاندن آدامس، متوجه ميشويم که وقتي کسي آدامس را ميترکاند صدايي متفاوت با ديگران را ميشنود، صدايي که او تجربه ميکند شدت کمتري از صدايي ديگران ميشنوند، دارد و در نتيجه کمتر آزاردهنده است. همين ديدن مسئله از زاويهاي ديگر ميتواند به ما کمک کند تا واکنش کمتري نشان داده و حداقل با هر بار تکرار آن رفتار آزار کمتري ببينيم.

مشاور ازدواج رشت روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت

گاهی دليلتراشی هم بد نيست روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

شايد همسر شما از جمله افرادي باشد که عادت به خريد لباسهاي مختلفي داشته و البته بعد از چند بار پوشيدن هر لباس خيلي زود به اين نتيجه ميرسد که لباسها کهنه شده و دوباره لازم است به خريد برود. در اين صورت حتي اگر وضعيت مالي شما نيز خوب باشد باز هم احساس خوشايندي را تجربه نميکنيد، چرا که احساس ميکنيد همسرتان تنها به زيبايي خودش فکر ميکند. يا تصور کنيد همسرتان روي نظافت ماشين بسيار حساس بوده و به عنوان مثال هر هفته ماشين را کارواش ميبرد. در اين شرايط احتمال دارد شما حس کنيد همسرتان بيش از اينکه به شما توجه کند براي ماشيناش وقت صرف ميکند. اما چه کار مي‌‌توان کرد؟ روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

شايد به نظر بسيار دشوار و يا حتي غيرممکن باشد، اما آيا تا به حال تلاش کردهايد که دليلي جديد براي رفتاري از همسرتان که براي شما خوشايند نيست، پيدا کنيد. به عنوان مثال اگر همسرتان دائم به فکر خريد لباس است آيا تا به حال فکر کردهايد که همسرتان دوست دارد در ديد شما زيبا و برازنده باشد. يا آيا تا به حال فکر کردهايد که همسرتان دوست دارد شما در ماشيني تميز بنشينيد و در زمان استفاده از ماشين احساس راحتي کنيد؟ شايد فکر کردن به اين شکل چندان ساده نباشد اما ديدن مسائل از زاويهاي جديد با به قول مشاوران «قاببندي جديد» ميتواند به شما کمک کند تا حساسيت خود را روي برخي موضوعات کم کرده و البته تنش کمتري را در روابط بين خود و همسرتان تجربه کنيد.مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

چاشنی طنز را با دلخوری ترکيب کنيد روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

تصور کنيد هر بار که در ماشين مينشينيد تا جايي برويد همسرتان از رانندگي شما ايراد ميگيرد و يا امکان ندارد که شما آشپزي کنيد و ايرادي از دستپخت شما توسط همسرتان گرفته نشود، تجربه اين موارد ميتواند بسيار ناراحتکننده باشد. اما چطور ميتوان از کنار چنين رفتاري و يا رفتارهاي مشابه ديگر که البته حسابي ناراحتکننده هستند با کمترين ميزان تنش رد شد و به قول معروف تلخي ماجرا را کم کرد؟

گاهي اوقات شوخيکردن با موضوعي جدي بهترين راه براي کمکردن تلخي آن است. به عنوان مثال شوخيکردن با ايرادگرفتن همسر و تشبيه موقعيت به آزموني که هر بار تکرار ميشود ميتواند تنش ناشي از اين موقعيت را کم کند. اينکه همسرتان درست مانند سرآشپزي ماهر ايرادها را متوجه ميشود، اينکه او حتي از يانگوم هم حس چشايي قويتري دارد و يا اينکه همسر شما از هر افسري در دادن گواهينامه سختگيرتر است ميتواند به خوبي ذهن شما را از رفتار ناخوشايند همسرتان منحرف سازد و تلخي آن را کاهش دهد. روانشناس خوب در رشت مشاور خوب در رشت

اما نکته مهم در استفاده از اين روش اينجاست که گاهي اوقات ما به تصور شوخيکردن از عباراتي استفاده ميکنيم يا لحن ما به شکلي است که همسرمان احســاس ميکند داريم به او طعنه ميزنيم يا ميخواهيم او را مسخره کنيم. توجه داشته باشيد که در اينکه همسر ما از رفتار ما چه برداشتي داشته باشد، مهمترين مسئله لحن و رفتار غيرکلامي ماست. اگر فکر ميکنيد روابط شما با همسرتان تا به امروز به شکلي بوده که شوخيکردن با موضوعاتي از اين دست ميتواند منجر به سوءتفاهم شود و يا اينکه شما نميتوانيد لحن مناسبي در زمان بيان شوخي خود داشته باشيد، شايد بهتر باشد از خير اين روش بگذريد. مهرداد نامدار روانشناس و درمانگر بالینی

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
565 بازدید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *