تولد و تاثیر فصلها بر نوزادان
  • تولد و تاثیر فصلها بر نوزادان

    تولد و تاثیر فصلها بر نوزادان با توجه به تحقیقات جدید از دانشگاه حیفا در اسرائیل، نشان داده اند که سرعت ر ...

    تولد و تاثیر فصلها بر نوزادان با توجه به تحقیقات جدید از دانشگاه حیفا در اسرائیل، نشان داده اند که سرعت رشد حرکتی نوزادانی که در فصل زمستان به دنیا می سریعتر از نوزادانی هستند که در فصل تابستان بدنیا ...

    بیشتر بخوانید