عصبانیت
  • چرا عصبانی شدن خوب است؟

    ما در روزگار صلح و فراوانی نسبی زندگی می‌کنیم. در سطح جهانی، فقر رو به کاهش است و طول عمر انسان‌ها به طور ...

    ما در روزگار صلح و فراوانی نسبی زندگی می‌کنیم. در سطح جهانی، فقر رو به کاهش است و طول عمر انسان‌ها به طور متوسط افزایش پیدا می‌کند. عصبانی شدن در کشورهای توسعه‌یافته، زندگی امن‌تر و مرفه‌تری نسبت به ه ...

    بیشتر بخوانید