عواملی که باعث بوجود آمدن مشکلات بهداشت روان می شود