قصه درمانی مکیدن انگشت
  • قصه درمانی برای انگشت مکیدن

    قصه درمانی برای انگشت مکیدن اغلب کودکان انگشت شست یا بقیه ی انگشتانشان را برای کسب آرامش می مکند. زمانی ک ...

    قصه درمانی برای انگشت مکیدن اغلب کودکان انگشت شست یا بقیه ی انگشتانشان را برای کسب آرامش می مکند. زمانی که بچه ها زیر فشار و تنش هستند اعمال دست به دهانی ، بیشتر طول می کشد و بیشتر تکرار می شود. انگشت ...

    بیشتر بخوانید