قصه درمانی پرخاشگری
  • قصه درمانی برای پرخاشگری

    در سال اول تولد، نوزادان نمی توانند به طور کامل بدن خود را کنترل کنند. اگر چه ممکن است از خود احساس خشم ی ...

    در سال اول تولد، نوزادان نمی توانند به طور کامل بدن خود را کنترل کنند. اگر چه ممکن است از خود احساس خشم یا بی قراری نشان دهند، اما قصد ندارند کسی را آزار بدهند. حدود دو سالگی، کودکان بدخلقی و بهانه گی ...

    بیشتر بخوانید