p4c مخفف چیست
  • P4c یا فلسفه برای کودکان

    P4C مخفف Philosophy For Children یکی از شاخه‌های آموزش فلسفی است که در این شاخه به اهمیت پرورش تفکر فلسفی ...

    P4C مخفف Philosophy For Children یکی از شاخه‌های آموزش فلسفی است که در این شاخه به اهمیت پرورش تفکر فلسفی کودکان نه به عنوان آشنایی با اصطلاحات فلسفی و مکاتب آن بلکه پروراندن فکر و ذهن فلسفی در کودکان ...

    بیشتر بخوانید