برنامه های مهرداد نامدار در صدا و سیما

مهارتهای زندگی- مهارت همدلی

آموزش مهارتهای زندگی مهارت همدلی اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست. تعریف مهارتهای زندگی هم دشوار به نظر نمی‌رسد: مهارتهایی ... Read More

مهارتهای زندگی- مدیریت هیجان

آموزش مهارتهای زندگی مدیریت هیجان اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست. تعریف مهارتهای زندگی هم دشوار به نظر نمی‌رسد: مهارتهایی ... Read More