بیش فعالی در کودکان

بیش فعالی ADHD
بیش فعالی به معنای عملی «ADHD» یعنی «Attention deficit hyperactivity disorder» که معادل فارسی آن «بچه بی دقت پرفعالیت» است. مهرداد نامدار روانشناس بالینی معتقد است: بیش ف
بیشتر بخوانید

پر حرفی در کودکان بیش فعال
پسر ۱۵ ساله ای دارم که مدام صحبت می کند. چگونه او را تعدیل کنم ؟ این کار، اختلال رفتاری نیست؛ پس حساسیت نشان ندهید علل صحبت کردن بسیار، عبارتند از : ۱- عقده گشایی : احتما
بیشتر بخوانید

سبب شناسی اختلال بیش فعالی
مشکلات بالینی اختلال بیش فعالی در کودکان دارای این اختلال مشکل های بالینی به قرار زیرند: تکانشگری(رفتار بدون تفکر)، کم توجهی و حواس پرتی، دچار اشکال هنگام بازی با کودکان،
بیشتر بخوانید