بیش فعالی

بیش فعالی ADHD

بیش فعالی به معنای عملی «ADHD» یعنی «Attention deficit hyperactivity disorder» که معادل فارسی آن «بچه بی دقت پرفعالیت» است. ... Read More